نویسنده = ������ ������ �������� ��������
تکرار در گویش تالشی

دوره 2، شماره 2، مهر 1396، صفحه 115-138

10.22124/plid.2017.2815

شهین شیخ سنگ تجن