نویسنده = �������������������� ����������������
نقش قافیۀ شعر در واژه‌سازی زبان فارسی (مطالعۀ ‌موردی: اشعار نظامی گنجوی)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 97-112

جهاندوست سبزعلیپور؛ حسین اسکندری ورزلی